Sorumlu Yönetim Kurulları için Sorular

Temel Başarı Göstergeleri
Yönetim Kurulu Odak Alanları
Temel Gereklilikler
Sürdürülebilirlik Vizyonunu Oluşturmak
Geniş Kapsam
Yönetim kurulunun sürdürülebilirlik konularındaki gözetim fonksiyonunun iyi tanımlanması, geniş olması ve tüm değer zincirini, ürünlerin hayat döngülerini ve faaliyet gösterilen ülkeleri içermesi
Paydaş Katılımı
Kilit paydaşların belirlenmesine, paydaş beklentilerini çift taraflı diyalogile anlaşıldığı ve insiyatiflerin önceliklendirildiği paydaş katılım sürecinin yürütülmesi
Risk Yönetimi ve Önemlilik
Strateji, operasyonlar, uyum ve kamuyu aydınlatmaya yönelik risk analizlerinin yapılması ve öncelikli risk alanlarının belirlenmesi
Sürdürülebilir Bir Yönetim Kurulu Oluşturmak
Yönetim Kurulu Yetkinlikleri
Yönetim kurulu üyelerinin sürdürülebilirlik konusunda yeterli yönlendirme ve gözetim yapabilecek uzmanlığa, bilgiye ve çeşitliliğe sahip olması
Yönetim Kurulu Süreçleri
Yönetim kurulu, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları belirlemeye yönelik, iç denetim, gözetim ve öz değerlendirme gibi süreçlere sahip olması
Zamanında ve Yeterli Bilgilendirme
Yönetim kuruluna sunulan bilginin, geçerli, uygun bağlamda, zamanında, dengeli ve kapsamlı olması
Sürdürülebilirliğin Kuruma Yerleştirilmesi
Liderlik
Sürdürülebilirlik önceliklerinin şirket stratejisine, politikalarına ve yönetim sistemlerine dâhil edilmesi
Hayata Geçirme ve Hesap Verebilirlik
Sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin şirketteki tüm yöneticiler tarafından uygulanması ve ücretlendirme sistemi ile sürdürülebilirlik performans göstergelerinin birbirlerine bağlanması
Şeffaflık ve İletişim
Şirketin kamuyu aydınlatma politikasının mali, çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin performans göstergelerini içermesi ve bu göstergelerin bağımsız bir tarafça denetlenmesi ve bütün paydaşların hedeflere ulaşma konusundaki performans hakkında açıkça bilgilendirilmesi

Sorumlu Yönetim Kurulları için 35 Sürdürülebilirlik Sorusu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUNU OLUŞTURMAK

Geniş Kapsam: Yönetim Kurulu’nun Sürdürülebilirlik Esasları dokümanı yeterli kapsama sahip mi?

 1. 1Sağlık, güvenlik, çevre ve toplumda yaratılan etki, insan hakları, çalışan hakları, yolsuzlukla mücadele ve iş etiği gibi sürdürülebilirlikle ilgili tüm konuları kapsıyor mu?
 2. 2Tüm değer zincirindeki sorumlulukları içeriyor mu?
 3. 3Tüm (seviyelerdeki) çalışanları kapsıyor mu?
 4. 4Şirketin tüm ürünleri için ürünlerin hayat döngüsü boyunca ürün sorumluluğunu içeriyor mu?
 5. 5Şirketin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde en yüksek standartlarda iş yapma yaklaşımını içeriyor mu?

Paydaş Katılımı: Uygun bir paydaş katılım çalışması yapıldı mı?

 1. 1Yönetim tüm paydaşları belirledi mi ve bir paydaş haritası oluşturdu mu?
 2. 2Yönetim her bir paydaş grubu için geçerli olacak sürdürülebilirlik inisiyatiflerini iki yönlü bir iletişim ile belirledi mi?
 3. 3Yönetim Kurulu paydaş katılım sürecinde ortaya çıkan kilit konular ile ilgili bilgi sahibi mi?
 4. 4Yönetim Kurulu yönetimin hazırladığı sürdürülebilirlik planlarını gözden geçirerek değerlendirme yapabileceği bir sürece sahip mi?

Risk Yönetimi ve Önemlilik: Şirketin stratejisini, iş modelini, sermayesini ve performansını büyük ölçüde etkileyecek önemli konular uygun bir şekilde belirlendi mi?

 1. 1Yönetim Kurulu her bir sürdürülebilirlik alanı olan ekonomik, sosyal ve çevresel konular için önemlilik eşiklerinin belirlenmesinde yer aldı mı?
 2. 2Bu çalışmada trendler ve bu trendlerin mevcut ve gelecek etkileri değerlendirildi mi?
 3. 3Yönetim kilit sürdürülebilirlik konularını önceliklendirdi mi?
 4. 4Yönetim öncelikli alanlar için etkileri azaltmaya yönelik plan yaparken kaynak ihtiyaçlarını göz önünde bulundurdu mu?

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YÖNETİM KURULU OLUŞTURMAK

Yetkinlikler ve Takım: Yönetim Kurulu’nda şirketin sürdürülebilirlik planlarına yön vermeye ve takip etmeye yönelik doğru yetkinlikler bulunuyor mu?

 1. 1Yönetim Kurulu kilit paydaşların karar süreçleri konusunda yeterli deneyime sahip mi?
 2. 2Yönetim Kurulu üyeleri arasında gelişmekte olan sürdürülebilirlik standartlarına ve referanslarına hakim kişiler var mı?
 3. 3Yönetim Kurulu’nda sürdürülebilirlik konularını farklı bakış açılarından, farklı boyutlardan ve farklı riskler çerçevesinden değerlendirebilecek çeşitlilik var mı?
  • Önemli fırsatları yakalamak için sektör deneyimlerinde çeşitlilik
  • Grup olarak düşünmekten kaçınmak için Yönetim Kurulu’nda görev yapma sürelerinde çeşitlilik
  • Farklı paydaş ve müşteri gruplarının hassasiyetlerini daha iyi anlamak için yaş çeşitliliği
  • Farklı piyasa ve sosyal grupların hassasiyetlerini göz önünde bulundurmak için etnik, cinsiyet ve coğrafi çeşitlilik
  • Farklı paydaşların karar süreçlerini anlamak için paydaş süreçlerinde deneyim çeşitliliği

Süreçler: Yönetim Kurulu şirketin sürdürülebilirlik planlarını yönlendirecek ve gözetim yapabilecek doğru süreçlere sahip mi?

 1. 1Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik risklerini ve planlarını incelemek ve kilit konuları Yönetim Kurulu gündemine getirmek amacıyla bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurmuş mu?
 2. 2Yönetim Kurulu şirketin değer zincirindeki sürdürülebilirlik risklerinin ve etkilerinin ve bu risklerin rekabet üzerindeki etkilerinin farkında mı?
 3. 3Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik konularının stratejiye dâhil edilmesi konusunda yönlendirme yapıyor mu ve sürdürülebilirlik kaynaklı inovasyon, değer yaratma fırsatlarına odaklanıyor mu?
 4. 4Yönetim Kurulu strateji, yasal yükümlülükler, ürün geliştirme ve fiyatlama, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve yönetimin aksiyon planları da dâhil olmak üzere yönetimin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları belirleme çalışmalarında gözetim yapıyor mu?
 5. 5Yönetim Kurulu sürdürülebilirlikle ilgili farklı konular için yönetimin raporları ile ilgili ikinci bir görüş almak konusunda dış uzmanlarla çalışıyor mu?
 6. 6Yönetim Kurulu yıllık çalışma planlarında şirketin sürdürülebilirlik konularını değerlendirmek için yeterli zaman ayırıyor mu?
 7. 7Yönetim Kurulu düzenli olarak sürdürülebilirlik konularındaki yönlendirme ve gözetimini de değerlendirildiği öz değerlendirme çalışmaları yapıyor mu?
 8. 8Yönetim Kurulu Üyeleri için yapılan sigortalar sürdürülebilirlikle ilgili yükümlülükler konusunda yeterli korumaya sahip mi ve şirket sigorta şirketlerinin önerilerini sürdürülebilirlik planlarına dâhil ediyor mu?

Zamanında ve Yeterli Bilgi: Yönetim Kurulu şirketin sürdürülebilirlik planlarını değerlendirirken zamanında ve yeterli bilgi alabiliyor mu?

 1. 1Yönetim Kurulu şirketin sürdürülebilirlik performansı konusunda geçmiş performans ve bütçe ile karşılaştırmaları da içerecek şekilde düzenli bilgi alıyor mu (bilginin kalitesi gözetiliyor mu)?
 2. 2Öncü göstergeler, mevcut trendler, gelişmekte olan konular, gelişmekte olan referanslar, yasalara uyum, yapılması beklenen düzenleme ve mevzuat ile ilgili bilgi alıyorlar mı (sürekli öğrenme mevcut mu)?
 3. 3Şirketin entelektüel sermayesi ve itibarına yönelik bir ölçüm yapılmış mı ve bu çalışma Yönetim Kurulu’na sunulmuş mu?
 4. 4Yönetim Kurulu’na iç denetim, dış denetim, yasal kurumlar, sigorta şirketleri veya sürdürülebilirlik konusunda zamanında değerlendirme yapması için dış danışmalar tarafından yürütülmüş denetim ve araştırma bulguları ve önerileri sunulmuş mu?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KURUMA YERLEŞTİRİLMESİ

Liderlik

 1. 1Şirketin stratejisi, politikaları, amaçları ve ilgili yönetim sistemlerine dâhil edilmiş olan kilit sürdürülebilirlik konuları Yönetim Kurulu tarafından onaylandı mı (değer yaratma fırsatları)?
 2. 2Şirket sürdürülebilirlik ile ilgili konular için yeterli kaynak ayırıyor mu (çabaların devamlılığı)?
  • Mali kaynaklar
  • Kurum kaynağı / İnsan kaynağı
  • Entelektüel kaynaklar
  • Planlarda ve kaynak ihtiyaçlarında ortaya çıkan önemli değişiklikler konusunda Yönetim Kurulu bilgi sahibi mi?

Hayata Geçirme

 1. 1Şirketin faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda görev yapan üst yönetim ve kilit yöneticileri şirketin sürdürülebilirlik öncelikleri konusunda bilgi sahibi mi (hayata geçirme)?
 2. 2Yönetim Kurulu üst yönetim ücret politikası ve sürdürülebilirlik performans göstergeleri arasında bir bağlantı oluşturdu mu (teşvik)?
 3. 3Yönetim Kurulu kurumun sürdürülebilirlik standartlarını yerine getiremeyenler için sonuçları açıklayan bir politikayı açıkça ortaya koymuş mu (önlemler)?
 4. 4Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler hakkında kurum içinde ve tedarik zincirinde sürekli öğrenme konusunu nasıl güvence altına alıyor?

Raporlama ve İletişim

 1. 1Yönetim Kurulu şirketin sürdürülebilirlik planlarının paydaşlar ile paylaşılması konusunda bir politika belirledi mi ve yönetimin sürdürülebilirlik yaklaşımının paydaşlar ile paylaşılmasının gözden geçirilmesini içeriyor mu?
 2. 2Yönetim Kurulu şirket tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik raporunun uygun, yeterli ve doğrulanabilir olmasını nasıl sağlıyor?